Garantii

Ostjale säiluvad kõik EV õigusaktitest tulenevad õigused, lisaks annab Electronics OÜ kõikidele toodetele müügigarantii, mille kehtivus on märgitud toote kaardil.

Müügigarantii kehtivuse jooksul kõrvaldame meilt soetatud seadme esineva puuduse (v.a. puuduse, millele on viidatud konkreetse seadme seisukorra kirjelduses müügi hetkel) või asendab seadme samaväärse seadmega. Müügigarantiitähtajal asendatud seadmele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Tarkvaralised vead ei käi müügigarantii alla.

Kui meilt ostetud kasutatud IT-seadmel ilmneb ostuarvel märgitud müügigarantii jooksul puudus, mis Teie hinnangul jääb Electronics OÜ vastutuse piiresse, siis palume tuua seade meie esindusse aadressil Sõpruse pst.25, Tallinn.

Electronics ei vastuta kontrolli toodud IT-seadme andmekandjatel paikneva informatsiooni säilimise eest – andmeid ei kopeerita ega salvestata, palun salvestage kogu Teile olulist tähendust omav informatsioon mõnele muule andmekandjale.

Electronicsi vastutuse piiridesse ei jää muuhulgas alljärgnevate nõuete eiramisel tekkinud puudused ja selle tulemusena tekkinud kahju:

  • kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;
  • mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;
  • välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).
  • välistama muudatused seadme konfiguratsioonis;
  • tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

Lisaks eeltoodule on Electronics OÜ-l õigus jätta probleem lahendamata, kui:

  • seadme tehase seerianumber ei ole säilinud samas kohas ja kujul, kui see oli seadme soetamisel;
  • seadme originaal ostudokumendid on puudu, või on neid dokumente omavoliliselt muudetud.